Rekonštrukcia. Čo na to stavebný úrad?

Rekonštrukcia. Čo na to stavebný úrad?

Chystáte sa rekonštruovať váš byt? Viete aké doklady je potrebné predložiť stavebnému úradu, čo musíte ohlásiť a na čo je potrebné stavebné povolenie? Ponúkame krátky prehľad povinností stavebníka.

Všetko o stavebných zmenách, drobných stavbách a aj rozsiahlych rekonštrukciách pojednáva Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v ustanoveniach § 54  a § 55 ods.

Kto môže požiadať o rekonštrukciu?

 1. majitelia nehnuteľnosti
 2. nájomcovia nehnuteľností, ktorí predložia písomnú dohodu uzatvorenú s vlastníkom stavby, súhlas vlastníka so stavebnými úpravami podľa ustanovenia § 58 ods. 3 stavebného zákona

Doklady potrebné k ohláseniu stavebných úprav na stavebný úrad:

 1. žiadosť – podáva sa na predtlačenom formulári stavebného úradu na príslušnom mestskom úrade, obsahuje informácie o mieste vykonania stavebných úprav, povahu, rozsah a časovú náročnosť stavebných úprav
 2. list vlastníctva – nie starší ako 6 mesiacov, prípadne kúpna zmluva, ak máte nehnuteľnosť prenajatú tak aj zmluvu o prenájme so súhlasom vlastníka a LV nehnuteľnosti
 3. jednoduchý náčrt bytu, pôdorys jestvujúceho stavu, pôdorys nového stavu
 4. súhlas správcu bytového domu, resp. predsedu spoločenstva

Stavebníkom, ktorí chcú rekonštruovať odporúčame:

 1. Osloviť stavebný úrad – podať ohlášku na rekonštrukciu alebo drobnú stavbu, zažiadať o stavebné povolenie ak je rozsah stavebných prác väčší.
 1. a) V prípade ohlášky získať vyjadrenie stavebného úradu, ktorý preskúma Vami predložené podklady a rozhodne či spĺňate podmienky pre ohlásenie rekonštrukcie, drobnej stavby. Ak áno vydá Vám kladné stanovisko. Ohlásená drobná stavba sa nekolauduje. Stavebný úrad však môže rozhodnúť, že na Vami plánované práce bude potrebné stavebné povolenie.

b) V prípade stavebného povolenia je nutné čakať na rozhodnutie príslušného stavebného úradu.

 1. Pri rekonštrukcii bytu v bytovom dome oznámiť susedom, že budete vykonávať stavebné úpravy. Zákon to síce neprikazuje, ale je to vec slušnosti a predídete možným nedorozumeniam a naštrbeným susedským vzťahom.

Rekonštrukčné práce môžeme rozdeliť nasledovne:

Udržiavacie práce nepodliehajú ohláseniu: § 139b ods. 15.

 • menšie opravy fasády, opravy vnútorných omietok, obkladov stien, podláh a dlažieb, opravy strešnej krytiny a povrchu plochých striech, komínových telies, opravy vnútorných inštalácií, výmena, opravy a nátery žľabov a odpadových dažďových zvodov, opravy okien, dverí a ich nátery, výmena dverových a okenných krídel a opravy oplotenia, ak sa nimi nemení vzhľad stavby
 • výmena nepodstatných častí konštrukcií stavby,
 • opravy zariadenia ústredného kúrenia, vetracieho a klimatizačného zariadenia a výťahov, ak ich budú uskutočňovať oprávnené osoby alebo organizácie,
 • výmena zariaďovacích predmetov: kuchynských liniek, vaní, umývadiel, WC,

Pri plánovaní akýchkoľvek stavebných úprav odporúčame preveriť si tieto skutočnosti na príslušnom stavebnom úrade.

Rekonštrukčné práce na ohlášku. Ohlásenie stavebnému úradu sa riadi stavebným zákonom v § 55 ods. 2

Ohlásenie stavebnému úradu stačí pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií a nemení sa spôsob užívania stavby, ohlásenie stačí aj na drobné stavby, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe, ich zastavaná plocha nesmie presiahnuť 25 štvorcových metrov a výška päť metrov.

Stavebné úpravy s potrebným stavebným povolením.

Stavebné povolenie potrebujete v prípadoch, kedy sa nevyžaduje ohlásenie ani nejde o úpravy, na ktoré nie je potrebné ani ohlásenie. Stavebné povolenie sa vyžaduje aj pri zmene stavieb, najmä pri prístavbe, nadstavbe a pri stavebných úpravách.

Najčastejšie druhy rekonštrukcie a čo na to stavebný úrad:

DVERE A OKNÁ, INÉ STAVEBNÉ OTVORY, PRIEČKY

 • výmena okien a dverí bezo zmeny stavebného otvoru – bez ohlášky – udržiavacie práce
 • zväčšenie okien a dverí v nenosnej stene – ohláška + statický posudok
 • zväčšenie okien a dverí v nosnej stene – stavebné povolenie
 • úpravy nenosných priečok (odstránenie, zmenšenie) – ohláška + statický posudok

ELEKTROINŠTALÁCIA

 • výmena elektroinštalácie bez zmeny trasy – ohláška
 • úprava elektroinštalácie, zmena trasy ak sa rozvody umiestňujú v nenosnej priečke – ohláška
 • úprava elektroinštalácie, zmena trasy ak sa rozvody umiestňujú v nosnej priečke – stavebné povolenie

BALKÓNY A LOGGIE

 • zasklenie loggie a balkóna – ohláška ALE… ak by stavebný úrad posúdil Váš zámer ako podstatnú zmenu vonkajšieho vzhľadu stavby, bude vyžadovať stavebné povolenie. Je tiež možné, že pri zasklení bezrámovým systémom bude stačiť ohlásenie, v iných prípadoch bude potrebné povolenie. (k ohláške pridajte aj nasledovné prílohy: jednoduchý výkres /pohľad/ so zakreslením rozmerov, členenie zasklenia, popis ukotvenia rámu zasklenia do jestvujúcej konštrukcie, certifikát /výrobok vyhovuje STN/)
 • zateplenie loggií – stavebné povolenie

BYTOVÉ JADRO, KÚPEĽŇA, WC

 1. vymurovanie priečok na pôvodnom mieste umakartového jadra v tom istom pôdoryse – bez ohlášky (udržiavacie práce)
 2. spájanie kúpeľne s wc, odstránenie nenosnej priečky, zväčšenie kúpeľne – ohláška + statický posudok ( pridajte aj nasledovné prílohy: pôdorys jestvujúceho stavu, pôdorys nového stavu, podľa rozsahu stavebných úprav, v prípade zásadnej zmeny elektroinštalácie – revíznu správu elektroinštalácie po ukončení prác)
 3. zasahovanie do nosnej konštrukcie – stavebné povolenie

Prečo a kedy potrebujete stanovisko statika?

Statický posudok je potrebný v prípade rekonštrukcie, či stavebnej činnosti, ktorým preukážete, že stavebné úpravy nezasahujú do statiky stavby.

 1. pri všetkých zásahoch do nosných konštrukcií,
 2. pri odstránení nenosnej steny pri spájaní miestností do jednej veľkej (spájanie wc a kúpeľne, spájanie kuchyne a obývačky)
 3. pri žiadosti o stavebné povolenie

AK STE STAVEBNÉ ÚPRAVY NEOHLÁSILI, ALEBO ICH VYKONÁVATE BEZ STAVEBNÉHO POVOLENIA HROZIA VÁM SANKCIE.

Priestupku sa dopustí a pokutou do 331,94 EUR sa potresce ten, kto uskutočňuje jednoduchú stavbu, drobnú stavbu, stavebné úpravy alebo udržiavacie práce, ktoré treba ohlásiť, bez takéhoto ohlásenia alebo v rozpore s ním.

Priestupku sa dopustí a pokutou do 829,85 EUR sa potresce ten, kto ako stavebník mení stavbu bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním.

Ak ste zdolali nástrahy príprav na zmenu Vášho domova, s pevným odhodlaním sa môžete pustiť do rekonštrukcie. Želáme veľa úspechov. 🙂